Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla tego leku.
Dostępność
Postać
Dawka
Opakowanie
Cena (PLN)
Status
Brak danych inj. [roztw.] 0,5-15 GBq/ml 1 fiol. 100% - Lz
Wskazania
Produkt leczniczy stosowany wyłącznie do diagnostyki.
Dawkowanie
Preparat może być stosowany w zakładach medycyny nuklearnej, z polecenia lekarza, w dawkach zależnych od potrzeb konkretnego badania diagnostycznego.
Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na substancję czynną lub na którą kolwiek substancję pomocniczą. Ciąża.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Produkty radiofarmaceutyczne mogą być stosowane wyłącznie przez osoby do tego upoważnione. Z produktami radiofarmaceutycznymi należy się obchodzić ostrożnie i nie wolno dopuścić do niepotrzebnego narażenia personelu i pacjentów. Zgodą na posiadanie oraz podawanie produktów radiofarmaceutycznych reguluj. odpowiednie obowiązujące przepisy krajowe. Elucja generatora powinna być przeprowadzona zgodnie z zaleceniami producenta, opisanymi w instrukcji stosowania dołączanej do każdego opakowania. Wydajność generatora oraz stężenie promieniotwórcze otrzymanego eluatu powinny być nadzorowane w celu późniejszego wyznaczenia odpowiedniej objętości (w zależności od dawki) produktu radiofarmaceutycznego. Produkt nie wywiera wpływu na zdolność prowadzenia pojazdów mechanicznych i obsługiwanie urządzeń mechanicznych w ruchu.
Interakcje
Nie zaobserwowano interakcji z innymi lekami.
Ciąża i laktacja
Przed zastosowaniem produktów radiofarmaceutycznych u kobiety w wieku rozrodczym, należy wykluczyć ciążę. Należy zaprzestać karmienia piersią po podaniu pierwszej dawki produktu radiofarmaceutycznego, ze względu na możliwe zagrożenie dla zdrowia dziecka. Karmienie można wznowić, gdy dawka promieniowania otrzymywana przez dziecko podczas karmienia i podczas kontaktu z matką będą mieścić się w wyznaczonych prawnie normach. W przypadkach niepewnych ważne jest ograniczenie narażenia na promieniowanie podczas badań. Należy zawsze brać pod uwagę inne metody, niewykorzystujące promieniowania jonizującego.
Działania niepożądane
Nie są znane przypadki występowania objawów niepożądanych po zastosowaniu produktu. W przypadku każdego pacjenta ekspozycja na promieniowanie jonizujące musi być uzasadniona spodziewaną korzyścią. Należy tak dobrać aktywność podawanego produktu, aby wynikająca z niej pochłonięta dawka promieniowania była jak najmniejsza, mając na względzie uzyskanie zamierzonego efektu diagnostycznego. Ekspozycja na promieniowanie jonizujące zagraża rozwojem nowotworu i dziedzicznych uszkodzeń. W przypadku badań diagnostycznych metodami medycyny nuklearnej dotychczasowe doniesienia wskazują, że dzięki stosowaniu niewielkich dawek promieniowania działania niekorzystne są rzadkie.
Przedawkowanie
Dobór radioaktywności podawanego produktu radiofarmaceutycznego zależy od typu badania. Stężenie chemiczne substancji aktywnej w eluacie 99mTc nadtechnecjanu sodu z generatora radionuklidu 99Mo/99mTc jest minimalne. Substancją aktywną są promieniotwórcze atomy 99mTc. Podanie jednorazowe preparatu o objętości 4-8 ml wyklucza możliwość przedawkowania, rozumianą jako nadmiar ilości 99mTc nadtechnecjanu sodu w stosunku do mc..
Działanie
Nie stwierdzono aktywności farmakologicznej w zakresie dawek podawanych dla celów diagnostycznych.
Skład
99mTc nadtechnecjan sodu 2-120 GBq otrzymany z 99Mo molibdenianu sodu.
Ostrzeżenia specjalne
Wykaz B
Produkt leczniczy zawierający substancję czynną silnie działającą.