Z MYŚLĄ O FARMACEUTACH
ZAREJESTRUJ SIĘ

Decyzje GIF

Brak decyzji GIF dla tego leku.
Opakowanie Doltard®
Dostępność
Postać
Dawka
Opakowanie
Cena (PLN)
Status
Brak danych tabl. o przedł. uwalnianiu 60 mg 20 szt. 100% 30,28 Rx-w
Pokaż pozostałe opcje
Brak danych tabl. o przedł. uwalnianiu 30 mg 20 szt. 100% 17,03 Rx-w
Brak danych tabl. o przedł. uwalnianiu 100 mg 20 szt. 100% 52,05 Rx-w
Brak danych tabl. o przedł. uwalnianiu 10 mg 20 szt. 100% 6,02 Rx-w
Wskazania
Produkt leczniczy stosowany w leczeniu silnego i przewlekłego bólu.
Dawkowanie
Dorośli. Dawkowanie należy dostosować do nasilenia bólu oraz reakcji pacjenta. Istnieją dane na temat znacznych różnic w zapotrzebowaniu i reakcji na stosowane dawki nawet u pacjentów z prawidłową czynnością wątroby i nerek. Zalecana dawka początkowa: 30-100 mg co 12 h. Pacjenci w podeszłym wieku. Leczenie należy rozpocząć od mniejszej dawki początkowej, a następnie zwiększać ją indywidualnie do uzyskania pożądanego działania terapeutycznego. Morfina jest znacznie wolniej metabolizowana w organizmie pacjentów w podeszłym wieku w porównaniu do młodych pacjentów, dlatego może okazać się konieczne zmniejszenie dobowej dawki produktu leczniczego, w przypadku pacjentów otrzymujących dawki wielokrotne. Dzieci. Lek jest przeciwwskazany do stosowania u dzieci, ze względu na brak danych dotyczących bezpieczeństwa, skuteczności oraz dawkowania. Pacjenci z niewydolnością nerek. Morfina pierwotnie jest metabolizowana przez wątrobę do nieaktywnych metabolitów, które są wydalane przez nerki. Metabolit 6-glukoron morfiny jest uważany za aktywny, dlatego zaleca się zmniejszenie dawki u pacjentów z przewlekłą niewydolnością nerek. Pacjenci z umiarkowaną niewydolnością nerek (współczynnik przesączania kłębuszkowego, ang. GFR 10 do 50 ml/min) powinni otrzymać 75% zalecanej dawki w normalnych odstępach czasu. Pacjenci z ciężką niewydolnością nerek (GFR poniżej 10 ml/min) powinni otrzymywać 50% zalecanej dawki w normalnych odstępach czasu. Pacjenci z niewydolnością wątroby. T0,5 produktu wydłużony jest u pacjentów z niewydolnością wątroby (np. w przypadku marskości wątroby). Z tego względu morfina powinna być stosowana z zachowaniem szczególnej ostrożności. Należy zmniejszyć dawkę początkową, konieczne może być wydłużenie odstępów między dawkami. Przerwanie leczenia. Wystąpienie zespołu abstynencyjnego może zostać przyspieszone, jeśli nagle zaprzestanie się podawania leku opioidowego. Dlatego przed planowanym odstawieniem leku, jego dawkę należy zmniejszać stopniowo.
Uwagi
Tabl. o przedłużonym uwalnianiu należy połykać w całości, nie gryźć, nie rozkruszać tabl.
Przeciwwskazania
Preparat jest przeciwwskazany w znanych przypadkach nadwrażliwości na morfinę. Nie powinien być stosowany w krótkotrwałych bólach ze względu na trudność w doborze dawki. Tabl. są przeciwwskazane u chorych z depresją oddechową i retencją CO2, szczególnie przy braku możliwości szybkiej resuscytacji oddechowej. Przeciwwskazany jest również u chorych z niedrożnością porażenną jelit oraz w okresie karmienia piersią.
Ostrzeżenia specjalne / Środki ostrożności
Podobnie jak wszystkie inne opioidy może wywołać upośledzenie ośrodka oddechowego i retencję CO2. Dlatego należy obserwować, czy u pacjenta nie występują objawy nadmiernego uspokojenia, senności i zwolnienia oddechów (częstość oddechów <8/min.). Depresja oddechowa. Ryzyko depresji oddechowej zwiększa się wraz ze wzrostem dawki, a także u chorych starszych i wyniszczonych. Redukcja dawki preparatu może być konieczna w przypadku pacjentów starszych bądź z przewlekłą niewydolnością wątroby lub nerek. Stan funkcji wątroby i nerek ma zasadnicze znaczenie przy ustalaniu dawki morfiny o przedłużonym działaniu. Niewydolność wątroby może zmniejszyć wydalanie morfiny, a niewydolność nerek - jej metabolitów. Przewlekłe choroby układu oddechowego. Preparat powinien być stosowany z zachowaniem największej ostrożności u pacjentów z obniżoną rezerwą oddechową, np. przewlekłą zaporową lub inną chorobą płuc z retencją CO2. Uzależnienie lekowe. Opioidy stosowane długotrwale, zwłaszcza kiedy ich użycie jest słabo kontrolowane przez lekarza a same mają krótki czas działania lub są stosowane w nieskutecznych dawkach, mogą być nadużywane przez pacjentów (zależność psychiczna). Pomimo, że ma przedłużony czas działania co ogranicza możliwość jego nadużywania, należy ostrożnie stosować u osób z uzależnieniem w wywiadzie (np. alkoholizm), jeśli leczenie nie ma charakteru paliatywnego. Wzmożone ciśnienie śródczaszkowe. Preparat należy stosować z dużą ostrożnością u pacjentów ze zwiększonym ciśnieniem śródczaszkowym, guzami mózgu, urazami głowy lub z zaburzeniami świadomości, czyli u chorych szczególnie podatnych na niekorzystny wpływ retencji CO2 na czynność mózgu. Prowadzący pojazdy, obsługujący maszyny oraz wykonujący prace wymagające koncentracji powinni zachować szczególną ostrożność w okresie przyjmowania preparatu z uwagi na obniżenie sprawności psychomotorycznej. Efekt ten jest potęgowany przez alkohol.
Interakcje
Jednoczesne stosowanie innych leków wpływających depresyjnie na centralny układ nerwowy np. innych opioidów, leków uspokajających, nasennych, anksjolitycznych, psychotropowych, fentiazyn, przeciwhistaminowych i alkoholu może potęgować ośrodkowe depresyjne działanie morfiny. Może to doprowadzić do depresji układu oddechowego, spadku ciśnienia tętniczego krwi, nadmiernego uspokojenia a nawet śpiączki. Morfina nie może być stosowana przez osoby leczone preparatami zawierającymi inhibitory MAO jeżeli były poddawane w ciągu ostatnich 14 dni. Z tego powodu pacjent powinien poinformować lekarza o stosowaniu innych leków przed rozpoczęciem terapii preparatem.
Ciąża i laktacja
Ryzyko uszkodzenia płodu nie jest jasno zdefiniowane, ale nie można wykluczyć teratogennego działania morfiny stosowanej w okresie ciąży (kategoria C) ze względu na fakt przenikania morfiny przez barierę łożyskową. Dlatego preparat może być stosowany w okresie ciąży tylko w wyjątkowych przypadkach, gdy korzyści wynikające z jego podawania usprawiedliwiają ryzyko związane z uszkodzeniem płodu. U noworodków, których matki regularnie przyjmowały w okresie ciąży morfinę, może wystąpić zespół abstynencji. W związku z szybkim przenikaniem leku przez barierę łożyska i lepszą penetracje przez barierę krew-mózg u płodu preparat nie powinien być stosowany w czasie porodu z uwagi na ryzyko depresji oddechowej u noworodka, a także hamujący wpływ na przebieg porodu. W przypadku konieczności przyjmowania preparatu przez kobietę karmiącą, należy bezwzględnie zaprzestać karmienia piersią ze względu na przenikanie morfiny do mleka matki.
Działania niepożądane
Najczęściej są to: zaparcia, nudności, wymioty, uczucie oszołomienia, obniżone lub podwyższone samopoczucie, zawroty głowy, nadmierne uspokojenie, aż do senności i wzmożona potliwość. Nudności i wymioty mogą pojawić się na początku leczenia i samoistnie ustąpić pomimo dalszego stosowania morfiny. Można je opanować stosując dodatkowo środki przeciwwymiotne. W rzadkich przypadkach mogą pojawić się: świąd, wysypka, gęsia skórka, trudności w oddawaniu moczu oraz nieostre lub podwójne widzenie. Do najgroźniejszych należą: depresja oddechowa, mogąca pojawić się po względnym przedawkowaniu morfiny w początkowym stadium leczenia, oraz bezdech i w mniejszym stopniu niewydolność krążenia, wstrząs i zatrzymanie krążenia.
Przedawkowanie
Przy przyjęciu dawki większej niż zalecana (5-10 razy większej od dawki terapeutycznej) istnieje ryzyko depresji oddechowej i zwiększonej senności przechodzącej w śpiączkę. Ponieważ objawy te mogą wynikać albo z bezpośredniej depresji ośrodka oddechowego, albo być wynikiem niedotlenienia, należy przede wszystkim przywrócić pacjentowi właściwą wymianę oddechową poprzez zapewnienie drożności dróg oddechowych i ewentualne stosowanie wspomaganej lub kontrolowanej wentylacji. W ciężkich przypadkach dochodzi do śpiączki i wstrząsu (zmniejszenie napięcia mięśni szkieletowych, zimne i wilgotne powłoki ciała, bradykardia, zmniejszenie ciśnienia tętniczego). W przypadku objawów przedawkowania, pacjent powinien natychmiast skontaktować się z lekarzem i pokazać opakowanie preparatu, ponieważ pozostające w jelitach tabl. mogą dalej uwalniać morfinę.
Działanie
Silnie działający lek przeciwbólowy, pochodna fenantrenowa występująca w opium, o charakterze czystego agonisty. Działa głównie przeciwbólowo i nasennie.
Skład
1 tabl. o przedłużonym działaniu zawiera 10 mg, 30 mg, 60 mg lub 100 mg morfiny siarczanu.
ICD10
Zapalenie mózgu wywołane przez wirus herpes zoster (G05.1*) B02.0
Nowotwór złośliwy wargi C00
Nowotwór złośliwy nasady języka C01
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części języka C02
Nowotwór złośliwy dziąsła C03
Nowotwór złośliwy dna jamy ustnej C04
Nowotwór złośliwy podniebienia C05
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części jamy ustnej C06
Nowotwór złośliwy ślinianki przyusznej C07
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych dużych gruczołów ślinowych C08
Nowotwór złośliwy migdałka C09
Nowotwór złośliwy części ustnej gardła C10
Nowotwór złośliwy części nosowej gardła C11
Nowotwór złośliwy zachyłka gruszkowatego C12
Nowotwór złośliwy części krtaniowej gardła C13
Nowotwór złośliwy o innym i nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie wargi, jamy ustnej i gardła C14
Nowotwór złośliwy przełyku C15
Nowotwór złośliwy żołądka C16
Nowotwór złośliwy jelita cienkiego C17
Nowotwór złośliwy jelita grubego C18
Nowotwór złośliwy zgięcia esiczo-odbytniczego C19
Nowotwór złośliwy odbytnicy C20
Nowotwór złośliwy odbytu i kanału odbytu C21
Nowotwór złośliwy wątroby i przewodów żółciowych wewnątrzwątrobowych C22
Nowotwór złośliwy pęcherzyka żółciowego C23
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych części dróg żółciowych C24
Nowotwór złośliwy trzustki C25
Nowotwór złośliwy innych i niedokładnie określonych narządów układu pokarmowego C26
Nowotwór złośliwy jamy nosowej i ucha środkowego C30
Nowotwór złośliwy zatok przynosowych C31
Nowotwór złośliwy krtani C32
Nowotwór złośliwy tchawicy C33
Nowotwór złośliwy oskrzela i płuca C34
Nowotwór złośliwy grasicy C37
Nowotwór złośliwy serca, śródpiersia i opłucnej C38
Nowotwór złośliwy o innym i bliżej nieokreślonym umiejscowieniu w obrębie układu oddechowego i narządów klatki piersiowej C39
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej kończyn C40
Nowotwór złośliwy kości i chrząstki stawowej o innym i nieokreślonym umiejscowieniu C41
Czerniak złośliwy skóry C43
Inne nowotwory złośliwe skóry C44
Międzybłoniak C45
Mięsak Kaposiego C46
Nowotwory złośliwe nerwów obwodowych i układu nerwowego wegetatywnego C47
Nowotwór złośliwy przestrzeni zaotrzewnowej i otrzewnej C48
Nowotwór złośliwy tkanki łącznej i innych tkanek miękkich C49
Nowotwór złośliwy piersi C50
Nowotwór złośliwy sromu C51
Nowotwór złośliwy pochwy C52
Nowotwór złośliwy szyjki macicy C53
Nowotwór złośliwy trzonu macicy C54
Nowotwór złośliwy nieokreślonej części macicy C55
Nowotwór złośliwy jajnika C56
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych C57
Nowotwór złośliwy łożyska C58
Nowotwór złośliwy prącia C60
Nowotwór złośliwy gruczołu krokowego C61
Nowotwór złośliwy jądra C62
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych męskich narządów płciowych C63
Nowotwór złośliwy nerki z wyjątkiem miedniczki nerkowej C64
Nowotwór złośliwy miedniczki nerkowej C65
Nowotwór złośliwy moczowodu C66
Nowotwór złośliwy pęcherza moczowego C67
Nowotwór złośliwy innych i nieokreślonych narządów układu moczowego C68
Nowotwór złośliwy oka i przydatków oka C69
Nowotwór złośliwy opon mózgowo-rdzeniowych C70
Nowotwór złośliwy mózgu C71
Nowotwór złośliwy rdzenia kręgowego, nerwów czaszkowych i innych części ośrodkowego układu nerwowego C72
Nowotwór złośliwy tarczycy C73
Nowotwór złośliwy nadnerczy C74
Nowotwór złośliwy innych gruczołów wydzielania wewnętrznego i struktur pokrewnych C75
Nowotwór złośliwy o umiejscowieniu innym i niedokładnie określonym C76
Wtórny i nieokreślony nowotwór złośliwy węzłów chłonnych C77
Wtórny nowotwór złośliwy układu oddechowego i pokarmowego C78
Wtórny nowotwór złośliwy o innym umiejscowieniu C79
Nowotwór złośliwy bez określenia jego umiejscowienia C80
Ziarnica złośliwa [choroba Hodgkina] C81
Chłoniak nieziarniczy guzkowy [grudkowy] C82
Chłoniak nieziarniczy rozlany C83
Obwodowy i skórny chłoniak z komórek T C84
Inne i nieokreślone postacie chłoniaka nieziarniczego C85
Złośliwe choroby immunoproliferacyjne C88
Szpiczak mnogi i nowotwory złośliwe z komórek plazmatycznych C90
Białaczka limfatyczna C91
Białaczka szpikowa C92
Białaczka monocytowa C93
Ostra czerwienica i erytroleukemia C94
Białaczka z komórek nieokreślonego rodzaju C95
Inny i nieokreślony nowotwór złośliwy tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnych C96
Nowotwory złośliwe o niezależnym (pierwotnym) mnogim umiejscowieniu C97
Rak in situ jamy ustnej, przełyku i żołądka D00
Rak in situ innych i nieokreślonych części narządów układu pokarmowego D01
Rak in situ ucha środkowego i układu oddechowego D02
Czerniak in situ D03
Rak in situ skóry D04
Rak in situ piersi D05
Rak in situ szyjki macicy D06
Rak in situ innych i nieokreślonych narządów płciowych D07
Rak in situ o innym i nieokreślonym umiejscowieniu D09
Nowotwory niezłośliwe D10
Nowotwory niezłośliwe dużych gruczołów ślinowych D11
Nowotwór niezłośliwy okrężnicy, odbytnicy, odbytu i kanału odbytu D12
Nowotwór niezłośliwy innych i niedokładnie określonych części układu pokarmowego D13
Nowotwór niezłośliwy ucha środkowego i układu oddechowego D14
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych narządów klatki piersiowej D15
Nowotwór niezłośliwy kości i chrząstki stawowej D16
Nowotwór niezłośliwy z tkanki tłuszczowej D17
Naczyniaki krwionośne i chłonne o dowolnym umiejscowieniu D18
Nowotwór niezłośliwy mezotelium D19
Nowotwór niezłośliwy tkanek miękkich otrzewnej i przestrzeni zaotrzewnowej D20
Inne nowotwory niezłośliwe tkanki łącznej i innych tkanek miękkich D21
Znamiona barwnikowe D22
Inne nowotwory niezłośliwe skóry D23
Nowotwór niezłośliwy piersi D24
Mięśniak gładkokomórkowy macicy D25
Mięśniak gładkokomórkowy macicy, umiejscowienie nieokreślone D26
Nowotwór niezłośliwy jajnika D27
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych żeńskich narządów płciowych D28
Nowotwór niezłośliwy męskich narządów płciowych D29
Nowotwór niezłośliwy układu moczowego D30
Nowotwór niezłośliwy oka i przydatków oka D31
Nowotwór niezłośliwy opon mózgowo-rdzeniowych D32
Niezłośliwy nowotwór mózgu i innych części centralnego systemu nerwowego D33
Nowotwór niezłośliwy tarczycy D34
Nowotwór niezłośliwy innych i nieokreślonych gruczołów wydzielania wewnętrznego D35
Niezłośliwy nowotwór o innym i nieokreślonym umiejscowieniu D36
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze jamy ustnej i narządów układu pokarmowego D37
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze ucha środkowego, narządów układu oddechowego i klatki piersiowej D38
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze żeńskich narządów płciowych D39
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze męskich narządów płciowych D40
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze układu moczowego D41
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze opon mózgowo-rdzeniowych D42
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze mózgu i ośrodkowego układu nerwowego D43
Nowotwór o niepewnym lub nieznanym charakterze gruczołów wydzielania wewnętrznego D44
Czerwienica prawdziwa D45
Zespoły mielodysplastyczne D46
Inne nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze tkanki limfatycznej, układu krwiotwórczego i tkanek pokrewnyc D47
Nowotwory o niepewnym lub nieznanym charakterze o innym i nieokreślonym umiejscowieniu D48
Nerwoból po przebytym półpaścu (B02.2†) G53.0
Kauzalgia G56.4
Algoneurodystrofia M89.0
Ból niesklasyfikowany gdzie indziej R52
Ból ostry R52.0
Ostrzeżenia specjalne
Środek odurzający - grupa I
Przepisując ten lek pamiętaj: - ilość substancji należy dodatkowo wyrazić słowami; - na recepcie nie można wypisać dodatkowo innych leków; - ten lek można przepisać tylko na miesięczną kurację; - podaj szczegółowy sposób dawkowania;
Alkohol
Nie należy spożywać alkoholu podczas stosowania leku. Alkohol może oddziaływać na wchłanianie leku, wiązanie z białkami krwi i jego dystrybucję w ustroju także metabolizm i wydalanie. W przypadku jednych leków może dojść do wzmocnienia, w przypadku innych do zahamowania ich działania. Wpływ alkoholu na ten sam lek może być inny w przypadku sporadycznego, a inny w przypadku przewlekłego picia.
Doping
Środek uznany za dopingowy.
Ciąża - trymestr 1 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 2 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Ciąża - trymestr 3 - Kategoria C
Badania na zwierzętach wykazały działanie teratogenne lub zabójcze dla płodu, ale nie przeprowadzono badań z grupą kontrolną kobiet, lub nie przeprowadzono odpowiednich badań ani na zwierzętach, ani u ludzi.
Wykaz N
Produkt leczniczy zawierający środek odurzający grupy I-N lub II-N.
Upośledza !!
Produkt leczniczy silnie upośledzający sprawność psychomotoryczną; bezwzględny zakaz prowadzenia pojazdów i obsługiwania urządzeń mechanicznych w ruchu przez 24 h po zastosowaniu.